User Tools

Site Tools


terminologie

Terminologie

Administrátor - Osoba či osoby zodpovědné za administraci systému Bacula.

Archive (archivace) je operace prováděná po uložení (Save) a sestává z vyjmutí svazků, na nichž jsou data uložena z aktivního využívání. Tyto svazky jsou označeny jako Archived a nesmí být nadále používána k ukládání souborů. Všechny soubory uložené na archivním svazku jsou vyjmuty z katalogu. DOSUD NEIMPLEMENTOVÁNO.

Backup (Záloha) - Pojem Backup odkazuje na úlohu (Job) Baculy, která ukládá soubory.

Bootstrap File (Zaváděcí soubor) Je ASCII soubor obsahující v kompaktním tvaru příkazy, které umožní Bacule, či nějaké samostatné rozbalovací utilitě (bextract) obnovit (restore) obsah jednoho či více Volume (svazků) - kupříkladu aktuální stav systému, který byl právě zazálohován. Se zaváděcím souborem může Bacula obnovit váš systém bez potřeby katalogu.

Catalog (Katalog) je používán k ukládání souhrnných informací o úlohách (Jobs), klientech (Clients) a souborech (Files), které byly zálohovány a na jaké byly uloženy svazky (Volume). Informace v katalogu umožňují administrátorovi, či uživateli určit, které úlohy byly spuštěny, jejich stav, důležité charakteristiky každého zazálohovaného souboru a co je nejdůležtější: Umožňuje zvolit soubory k obnově (restore). Katalog je on-line zdrojem, ale neobsahuje vlastní data zazálohovaných souborů. Většina informací uložených v katalogu je rovněž uložna na zálohovacích svazcích (např. pásce). Pásky - kromě atributů souborů (File Attributes) - mají samozřejmě navíc rovněž kopii souborových dat.

Client (Klient) - V terminologii Baculy je jako klient označován stroj, který má být zálohován. Je to synonymum s File service či File daemon a velmi často je zmiňován jako FD. Klient je definován v “configuration file resource”.

Console (Konzola) - Programové rozhraní od Directoru umožňující správci, či uživateli ovládat Baculu.

Daemon (démon, služba) - V Unixové terminologii program, který je trvale přítomen na pozadí a vykonává příslušné úkoly. Na Windowsových systémech, a stejně tak na některých unixových, se démonům říká Service (služba).

Directive - Tento pojem označuje záznam v Resource konfiguračního souboru, který definuje jedno konkrétní nastavení. Například direktiva Name definuje jméno nějakého Resource (zdroje).

Director - Hlavní serverový démon Baculy, který plánuje a řídí všechy operace Baculy. Director bývá často uváděn jako zkratka DIR.

Differential (rozdílová) - Záloha, která obsahuje všechy soubory změněné od startu poslední plné (Full) zálohy. Jiné zálohovací programy mohou tento typ zálohy definovat jinak.

File Attributes (atributy souboru) - Jsou to všechny informace nutné pro identifikování souboru. Dále jeho vlastnosti jako je velikost, data vytvoření a změny, přístupová práva atd. Obvykle jsou atributy souborů zcela v péči Baculy, takže uživatel se jimi nikdy zabývat nemusí. Atributy nezahrnují data souboru.

File Daemon (souborový démon) - Je démon (služba) běžící na klientském počítači, který je zálohován. Rovněž bývá zmiňován jako File services, někdy jako Client service, nebo FD.

FileSet (souborová sada) - je Resource obsažený v konfiguračním souboru a definuje soubory, které mají být zálohovány. Sestává ze seznamu souboru či adresářů zahrnutých do zálohy, seznamu souborů či adresářů ze zálhování vyloučených. Dále FileSet říká, jak mají být soubory ukládány (komprese, šifrování, signatury). Více informací naleznete v definici FileSet Resource v kapitole Director tohoto dokumentu.

Incremental (přírůstková) - Záloha, která obsahuje všechny soubory změněné od startu poslední plné, rozdílové, nebo přírůstkové zálohy. Je specifikována v direktivě Level uvnitř Job resource definice, nebo v definici Schedule.

Job (úloha) - Je konfiguračním zdrojem, který definuje práci, kterou musí Bacula vykonat, aby zazálohovala, či obnovila data z/na konkrétního klienta (Client). Skládá se z Type (backup/záloha, restore/obnova, verify/ověření, atd), Level/úroveň (full/plná, incremental/přírůstková,..), FileSet/souborové sady a Storage/úložiště, kam mají být soubory zazálohovány (ukládací zřízení, sada médií). Více podrobností najdete v definici Job Resource v kapitole Director tohoto dokumentu.

Monitor - Program, který se připojuje ke všem démonům a umožňuje uživateli nebo systémovému administrátoru sledovat stav Baculy.

Resource (zdroj) - je část konfiguračního souboru, která definuje specifickou část informací, která je Bacule k dispozici. Sestává z několika direktiv (jednotlivých konfiguračních ustanovení). Například zdroj Job definuje všechny vlastnosti specifické úlohy: jméno, rozvrh, sadu svazků, typ zálohy, úroveň zálohy,…

Restore (obnova) - je konfiguračním zdrojem, který popisuje operaci obnovení souboru ze zálohového média. Je to inverzní akce k ukládání s tím obvyklým rozdílem, že ve většině případů zahrnuje jen omezenou skupinu souborů, zatímco ukládání zálohuje všechny soubory v systému. Samozřejmě, že po havárii disku může Bacula být povolána k provedení plné obnovy všech souborů, které v systému byly.

Retention Period (doba uchování). Bacula rozeznává různé druhy dob uchování. Nejdůležitější jsou: doba uchování File/souboru, Job/úlohy a Volume/svazku. Každá z těchto dob uchování představuje čas, po který budou konkrétní záznamy uchovány v databázi katalogu. Nezaměňovat s dobou, po kterou jsou data uložená na svazku platná.

Doba uchování souboru (File) určuje čas, po který jsou záznamy pro soubory drženy v databázi. Tato doba je důležitá ze dvou důvodů: Prvním je, že dokud jsou záznamy o souboru v databázi katalogu, tak můžete procházet databází pomocí konzoly a obnovit žádaný soubor. Jakmile jsou záznamy vyjmuty či pruned (pročištěny) z databáze, jednotlivé soubory, či zálohované úlohy už procházeny být nemohou. Druhým důvodem pečlivé volby doby uchování souborů (File Retention Period) je velikost databáze - záznamy o souborech zabírají v databázi nejvíce místa. Tudíž je nutné zajistit pravidelné pročišťování (prune) databáze, aby se nerozrostla přespříliš. Další informace hledejte v popisu příkazu prune pro konzolu.

Doba uchování úlohy (Job) je doba, po kterou budou záznamy o úloze drženy v databázi. Poznamenejme, že všechny záznamy o souborech jsou svázány s úlohou, která tyto soubory uložila. Můžete vyčistit záznamy o souborech a přitom ponechat záznam o úloze. V takovém případě budou k dispozici údaje o úlohách které proběhly, ale už ne detaily o souborech, které byly zazálohovány. Jsou-li vyčištěny záznamy o úloze, jsou rovněž vyčištěny záznamy o souborech.

Doba uchování svazku (Volume) je minimální doba, po kterou bude svazek ponechán, než bude znovu použit. Bacula normálně nikdy nepřepíše svazek, který obsahuje jedinou záložní kopii souboru (contains the only backup copy of file). V ideálních podmínkách by katalog zachovával záznamy o všech souborech zazálohovaných na všech aktuálních svazcích. Jakmile je svazek přepsán, jsou z katalogu automaticky odstraněny záznamy o souborech, které byly na tom svazku uložené. Nicméně, máme-li velmi velkou sadu (pool) svazků, nebo svazek nikdy nepřepíšeme, databáze katalogu se může stát enormní. Aby katalog zůstal v udržovatelných mezích, musí být záznamy o souborech z katalogu odstraňovány po definované době uchování souboru. Bakula poskytuje katalogu mechanismy, aby byl automaticky pročišťován v souladu s definovanými dobami uchování.

Scan - tato operace způsobí proskenování obsahu svazku či série svazků. Záznamy o souborech na těchto svazcích jsou pak znovuuloženy do katalogu. Jakmile jsou informace v katalogu obnoveny, soubory uložené na svazku mohou být obnoveny. Tato funkce je zvláště užitečná v případech, kdy určitým svazkům či úlohám vypršela doba uchování a byly pročištěny (pruned) či vyčištěny (purged) z katalogu.

Schedule (rozvrh) - je konfiguračním zdrojem, který definuje, kdy bude úloha Baculy vykonána. Rozvrh se použije tak, že ve zdroji úlohy na něj odkážete pomocí jeho jména. Další informace naleznete v definici zdroje rozvrhu v kapitole o Directoru v tomto dokumentu.

Service (služba) - Je program, který sídlí trvale v paměti a čeká na instrukce. V unixovém prostředí jsou služby rovněž známy jako démoni (daemons).

Storage Coordinates (souřadnice úložiště). Informace o přesném umístění souboru na zálohovém médiu, poskytnutá ukládacím démonem (SD). Skládá se ze dvou částí: Jedna část se týká každého uloženého souboru, zatímco ta druhá se týká celé úlohy (Job). Normálně je tato informace uložena v katalogu, takže uživatel nepotřebuje mít zvláštní znalosti o souřadnicích úložiště. Souřadnice úložiště zahrnují atributy souboru (File Attributes), plus unikátní polohu této informace na zálohovém svazku.

Storage Daemon (ukládací démon) bývá někdy označován zkratkou SD je program, který zapisuje data a jejich atributy na ukládací svazek (obyčejně páska, nebo disk).

Session - Obvykle označuje interní konverzaci mezi souborovým démonem (FD) a ukládacím démonem (SD). Souborový démon zahajuje session s ukládacím démonem, aby uložil FileSet, nebo jej obnovil. Session koresponduje jedna ku jedné s úlohou (Job) Baculy.

Verify (ověření) je úloha, která porovnává současné souborové atributy s těmi, které byly dříve uloženy do katalogu Baculy. Této dovednosti může být využíváno k detekování změn v kritických systémových souborech podobně, jako to dělají specializované nástroje typu Tipwire. Jedna z hlavních výhod při použití Baculy k tomuto účelu je, že na stroji, který chcete mít chráněný jako server můžete mít spuštěný samotný FD souborový démon, zatímco Director, ukládací démon (SD) a katalog sídlí na jiném stroji. V důsledku toho, je-li váš server už napaden, je nepravděpodobné, že vaše ověřovací databáze rovněž porušena.

Ověřování může být rovněž využito ke kontrole, že poslední data zapsaná úlohou na svazek souhlasí s tím, co je zapsáano v katalogu (porovnává atributy souborů). Také může ověřit obsah svazku proti originálním souborům na disku.

Volume (svazek) je archivační jednotkou. Obvykle je to páska nebo pojmenovaný diskový soubor, kam Bacula ukládá data z jedné či více zálohových úloh. Všechny svazky Baculy mají softwarovou etiketu (label), kterou na svazek Bacula zapisuje. Etiketa tak identifikuje svazek, který je skutečně čten. (Obvykle by neměly nastávat zmatky s diskovými soubory, ovšem u pásek je snadné vložit jinou.)

terminologie.txt · Last modified: 2008/12/04 18:51 (external edit)